Доколку не сте дома во моментот на пристигнување на пратката транспорт компанијата е должна да ве информира дека има пристигнато пратка за вас за која што ќе требе да се договорите кога да ви ја достават или пак сами да си ја подигните пратката од просториите на транспорт компанијата. Доколку не ве извести транспорт компанијата дека пратката е пристигната во рок од 3 дена од нарачувањето, потребно е да не исконтактирате нас.

X