Времетраењето на користењето на суплемнтите зависи од вашата цел, вашите фитнес карактеристики, вашиот влог на средства, животни услови, … Времето на користење се утврдува преку разговор со наше стручно лице. Препорачливи и најчесто применувани времески интервали на користење се 4 недели (1 месец), 6 недели (месец и половина), 8 недели (2 месеца) и 12 недели (3 месеца).

X