Со секој купен суплемент (или суплементи) добивате соодветно упатсво за начинот на употреба на истиот. Овој начин на употреба го составува наше стручно лице кој ќе биде ссодветно прилагоден за вас. Упатсвото на употреба го добивате после подигање на суплементот/тите преку електронска достава во PDF формат или хартиена форма спакуван заедно со суплементот. Ваквото “прилагодено упатсво“ на користење е особено од голема важност за вашиот напредок кога се работи за комбирање на 2 или повеќе производи.

X